خط شناسی یا تحلیل دستخط

مقدمه ای بر تحلیل دستخط تا به حال توجه کردید که چرا هر فردی…