روانشناسی معکوس

نفر اول: مطمئنم هیچی در این مورد نمی دونی، این کار به درد کسی می…