تاثیر ناهماهنگی شناختی در تغییر نگرش

در مقاله ی تاثیر "ناهماهنگی شناختی و سیگار کشیدن" مفهموم ناهما…

ناهماهنگی شناختی و سیگار کشیدن

  ارتباط بین ناهماهنگی شناختی و سیگار کشیدن   قبل ا…