تاثیر ناهماهنگی شناختی در تغییر نگرش

تاثیر ناهماهنگی شناختی در تغییر نگرش

در مقاله ی تاثیر "ناهماهنگی شناختی و سیگار کشیدن" مفهموم ناهما…
ناهماهنگی شناختی و سیگار کشیدن

ناهماهنگی شناختی و سیگار کشیدن

 ارتباط بین ناهماهنگی شناختی و سیگار کشیدن  قبل از هر چیز اجازه ده…