چگونه با کسانی که ما را تحقیر میکنند برخورد کنیم

تحقیر از جانب دیگرانتحقیر شدن بسیار درد آور است. وقتی فردی از جان…

انتقاد کردن و قانون جذب

انتقاد کردن و قانون جذب کسب و کار جک نسبت به دیگر کسب و کار…