خودمحوری

خودمحوری / egotism خودمحوری وقتی ایجاد می شود که ذهن فردی همیشه…