ان ال پی، ایجاد همدلی

استفاده از تکنیک همگامی در ان ال پی

آیا تا کنون به کشور دیگری سفر کرده اید که مردمش با زبانی دیگر صحبت کنند اما ناگهان متوجه شوید شخصی به زبان شما صحبت می کند؟

چه احساسی پیدا خواهید کرد؟ احساسی می کنید او را می شناسید و با وی راحت خواهید بود درست است؟

بدون شک احساس راحتی با وی خواهید داشت و ممکن است حتی به دوستانی نزدیک تبدیل شوید. دلیل این که چ