چهره خوانی ( شخصیت شناسی): فاصله ی چشم ها تا ابرو

فاصله ی چشم تا ابرو

همانطور که از عنوان این مطلب مشخص است یکی دیگر از راه های تشخیص شخصیت دیگران از طریق چهره خوانی توجه به فاصله ی بین چشم ها تا ابرو می باشد.

منظور از فاصله ی چشم ها تا ابرو فاصله ی عمودی بین پلک تا ابرو است. این فاصله در بعضی از چهره ها فاصله ی کمی می باشد به طوری که ابروها افتاده به نظر می رسند. اما در بعضی  از چهره ها بین پشت پلک و ابروها فاصله ی قابل توجهی وجود دارد.

 

فاصله ی زیا