دلیل مغرور بودن افراد

دلیل مغرور بودن افراد

غرور یک مکانیزم دفاعی ناخودآگاه است پرهام سعی می کرد توجه دختران و پسران محب…