چهره خوانی: خط های روی چهره

چهره خوانی ( شخصیت شناسی) و خط های چهره ما با خط های صورت …

گونه های برآمده در چهره خوانی

تصویر جیسون استاتهام آیا تاکنون توجه کرده اید که چگونه گون…

چهره خوانی: خط بین دو لب

چهره خوانی ( شخصیت شناسی): خط بین لب خط لب در چهره خوانی، یک خط فرض…

چهره خوانی ( شخصیت شناسی): فاصله ی چشم ها تا ابرو

فاصله ی چشم تا ابرو همانطور که از عنوان این مطلب مشخص …

چهره خوانی – شکل بینی

یکی از بخش های تشخیص شخصیت افراد، شخصیت شناسی از طریق فرم بی…

چهره خوانی و لب ها

چهره خوانی و لب ها چهره خوانی تا حدودی ویژگی های شخصیتی ا…

یادگیری چهره خوانی – چهره شناسی و شخصیت شناسی

چهره ها حرف های زیادی برای گفتن دارند. حالات چهره حالات مختلف احساسی…

شخصیت شناسی از طریق پیشانی

علم شخصیت شناسی نشان داده است که اگر از نیمرخ و با دقت به …