روش های تاثیرگذاری در اولین برخورد

چگونه معروف شویم

آیا باید یک شنونده ی خوب باشیم؟ بسیار ناامید کنده است که می بینیم ب…