خیانت در رابطه زناشویی

خیانت در رابطه زناشویی

/
افرادی که به ترشح هورمون عشق اعتیاد پیدا می کنند، ناخودآگاه خود را طوری برنامه ریزی کرده اند که رفتار آن ها بدون اینکه خود بفهمند همیشه به سمت سردی پیش برود. به زبان ساده خود کاری می کنند که از طرف مقابل سرد شوند تا بتوانند مجدد با شروع یک رابطه جدید به تجربه اوج کیفیت جنسی بازگردند.
خیانت در رابطه زناشویی

نشانه های خیانت عاطفی همسر

آیا به من خیانت می کند؟ آیا به من خیانت می کند؟ برای رسیدن…