نیاز به مشاور یا روانشناس

ما همیشه یاد گرفته ایم که به بیماری های فیزیکی خود توجه کنیم و مشکلات عاطفی خود را نادیده بگیریم با وجود اینکه اینگونه مشکلات خطرناک تر از بسیاری از بیماری های فیزیکی می باشند.

بسیاری از انسان های که درد های احساسی را تجربه می کنند به خودکشی دست می زنند در حالی که به ندرت شخصی که بیماری جسمی دارد ممکن است این تصمیم را بگیرد. این موضوع نشان می دهد که چقدر شدت خطر در مشکلات عاطفی و احساسی بیشتر از بیماری های جسمی می باشد.

ریشه ی بیش از ۷۵% از بیماری های جسمی در مشکلات روانشناختی می باشد

وقتی