پیشگویی ازدواج واقعیت دارد

کمتر کسی را می شناسم که حداقل یک بار در زند