جذابیت و فرهنگ

جذابیت و فرهنگ آیا فرهنگ بر جذابیت تاثیر می گذارد؟ آیا استاندا…