تاثیر وراثت بر شخصیت

تاثیر وراثت بر شخصیت

آیا ژن بر شخصیت تاثیرگذار است؟ بسیاری از مردم علاقه ای به مطالعه درب…
چگونگی اثر ژنتیک بر رفتار

چگونگی اثر ژنتیک بر رفتار

چگونه ویژگی های رفتاری از والدین به ارث می رسد؟ ما انسان ها و…
چرا بعضی افراد تغییر نمی کنند

چرا بعضی افراد تغییر نمی کنند

چرا بیشتر افراد رفتار خود را تغییر نمی دهند؟ چرا بعضی افراد…
شناخت افراد از روی حرف زدن

شناخت افراد از روی حرف زدن

شناخت افراد بر اساس حرف زدن آن ها آیا می دانید حرف زدن افراد می تو…
آیا شخصیت قابل تغییر است

آیا شخصیت قابل تغییر است

آیا شخصیت تغییر می کند؟ تا کنون اتفاق افتاده است که تست های شخصیت ش…
چگونه شخصیت دیگران را بهتر بشناسیم

چگونه شخصیت دیگران را بهتر بشناسیم

چرا شناخت شخصیت دیگران مفید است بعد از مقالاتی که در قسمت روانشن…
تاثیر فرهنگ بر شخصیت

تاثیر فرهنگ بر شخصیت

آیا فرهنگ بر شخصیت تاثیر گذار است؟ قبل از هرچیز اجازه دهید توضیح دهم …
http://novinbinesh.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7/

نحوه ی برخورد با افراد برونگرا

در این مقاله می خواهیم در مورد نحوه ی صحیح برخورد با افراد درون…
http://novinbinesh.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7/

چگونه می توانیم شخصیت دیگران را تحلیل کنیم

آیا فرمول خاصی وجود دارد که بتواند به ما کمک کند تا دیگران را …
http://novinbinesh.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7/

چگونه تجربیات دوران کودکی بر بزرگسالی تاثیر می گذارد

آیا تجربیات کودکی بر بزرگسالی تاثیر دارد؟ آیا تجربیات دوران کودک…
http://novinbinesh.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7/

تشخیص شخصیت از طریق اندام بدن

سه نوع بدن: اکتومورف، مزومورف و اندومورف ویلیام شلدون اولین شخصی بود که در مورد اندازه…
http://novinbinesh.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7/

تیپ های شخصیتی A، B، C، D،

تیپ های شخصیتی A، B، C، d، انواع تیپ های شخصیتی به چهار گروه…
http://novinbinesh.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7/

تیپ های شخصیتی A و B

تیپ شخصیتی A در مقابل تیپ شخصیتی B طبقه بندی های فراوانی برای تعیین …
http://novinbinesh.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7/

نحوه ی راه رفتن و شناخت شخصیت

قدرت روانشناسی لباس، نوع راه رفتن، ویژگی های چهره، زبان بدن، تن…
http://novinbinesh.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7/

نظریه های شخصیت و انوع مختلف آن

  نظریه های بسیار زیاد و گوناگونی تاکنون درباره ی شخصیت مطرح…