کمالگرایی

کمالگرایی

کمالگرا به چه کسی می گویند؟ یک فرد کمالگرا کسی است که استاندا…
ترس و اعتماد به نفس

ترس و اعتماد به نفس

رابطه ی بین ترس و اعتماد به نفس چیست؟آیا افراد با اعتماد به نفس ترس را ا…