کمالگرایی

کمالگرایی

یک فرد کمالگرا کسی است که استاندارد های سخت گیرانه ای داشته و از…
ترس و اعتماد به نفس

ترس و اعتماد به نفس

رابطه ی بین ترس و اعتماد به نفس چیست؟آیا افراد با اعتماد به نفس ترس را ا…