دلسردی در ازدواج

دلسردی در ازدواج

من به خوبی درک می کنم که تبدیل شدن امید به ناامیدی و سرخوردگ…